Nuostatai

 

BĮ „PALANGOS INVESTICIJŲ VALDYMAS“
NUOSTATAI

 

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS


1. BĮ „Palangos investicijų valdymas“ nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja BĮ „Palangos investicijų valdymas“ (toliau – įstaiga) teisinę formą, savininką, jo teises ir pareigas, buveinę, tikslus, veiklos sritis ir rūšis, funkcijas, valdymo organus ir jų kompetenciją, turtą, lėšų šaltinius ir lėšų naudojimo tvarką, darbo santykius ir darbo apmokėjimą, finansinę veiklos kontrolę, įstaigos pertvarkymą, reorganizavimą ir likvidavimą. 
2. Įstaigos pavadinimas – BĮ „Palangos investicijų valdymas“, sutrumpintas pavadinimas – BĮ „PIV“ (įm. kodas 304159775).
3. Įstaigos teisinė forma – biudžetinė įstaiga.
4. Įstaigos steigėja ir savininkė – Palangos miesto savivaldybė (toliau – savininkas), kodas 304159775, adresas: Vytauto g. 112, 00153 Palanga.
5. Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Palangos miesto savivaldybės taryba (toliau – savivaldybės taryba). 
6. Įstaiga – ribotos civilinės atsakomybės Lietuvos Respublikos įstatymų (toliau – įstatymai) nustatyta tvarka įsteigtas viešasis juridinis asmuo. Turi sąskaitas Lietuvos Respublikos bankuose. Įstaiga yra paramos gavėjas.
7. Įstaiga savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais ir jų nustatyta veikimo, iniciatyvos bei sprendimų priėmimo laisve, savivaldybės tarybos sprendimais ir nuostatais.
8. Įstaigos veikla yra neterminuota.
9. Įstaigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.
10.  Įstaigos buveinės adresas: Vytauto g. 112, 00153 Palanga.

 

II SKYRIUS
ĮSTAIGOS VEIKLOS TIKSLAI, FUNKCIJOS, SRITYS IR RŪŠYS


11.  Pagrindinis įstaigos veiklos tikslas – viešųjų paslaugų, susijusių su kultūros, meno sklaida, ikimokykliniu ugdymu, vaikų ir suaugusiųjų neformaliuoju švietimu, kūno kultūros ir sporto plėtojimu, gyventojų poilsio organizavimu, teikimas, verslo ir turizmo plėtros skatinimas Palangoje. 
12.  Įstaigos veiklos sritys:
12.1. teikti kokybiškas tarptautinius standartus atitinkančias viešąsias paslaugas, susijusias su kultūros, meno sklaida, ikimokykliniu ugdymu, vaikų ir suaugusiųjų neformaliuoju švietimu, kūno kultūros ir sporto plėtojimu;
12.2. rengti ir platinti informaciją apie Palangos miesto investicinę aplinką, sėkmingas investicijas bei viešojo ir privataus sektoriaus bendradarbiavimo galimybes;
12.3. rengti rinkodaros programas siekiant pristatyti Palangos miesto investicinę aplinką įvardijant investicines galimybes;
12.4. teikti konsultacijas investuotojams, ieškantiems investicinių objektų Palangos mieste;
12.5. organizuoti darnų kurorto teritorijų vystymą, formuoti urbanistinės plėtros viziją ir organizuoti nacionalinių ir regioninių plėtros koncepcijų bei strategijų įgyvendinimą Palangos mieste;
12.6. propaguoti viešosios infrastruktūros valdymo darnaus vystymo principų laikymąsi, rengiant strateginius Palangos miesto savivaldybės teritorijos vystymo ir investicijų plėtros dokumentus siekiant užtikrinti efektyvią viešosios infrastruktūros administravimo sistemą;
12.7. organizuoti teritorijų urbanistinės plėtros dokumentų rengimą (koncepcijas, programas) siekiant tolygios Palangos miesto plėtros, strateginių dokumentų rengimą (galimybių studijos, verslo/ investicijų planai), siekiant suformuoti palankią investicinę aplinką;
12.8. teikti metodines ir konsultacines paslaugas smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams;
12.9. sudaryti palankią aplinką investicijų pritraukimui ir verslo plėtrai;
12.10. skatinti Palangos gyventojų verslumą bei įmonių konkurencingumą;
12.11. skatinti vietos gyventojų domėjimąsi kultūra, tradicijomis ir paveldu;
12.12. efektyviai įgyvendinti projektus ir pasinaudoti ES struktūrinių fondų ir kitų finansavimo priemonių finansine parama;
12.13. skatinti gyventojus rūpintis savo sveikata ir puoselėti sveiką gyvenseną;
12.14. rengti ir įgyvendinti kūno kultūros ir sporto plėtojimo, sveikos gyvensenos programas;
12.15. organizuoti ir vykdyti vandens sporto renginius;
12.16. padėti savivaldybės administracijai įgyvendinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės kūno kultūros ir sporto veiklos programą;
12.17. didinti sportinės veiklos efektyvumą ir gerinti sporto veiklos įvaizdį;
12.18. organizuoti gyventojų poilsį, plėtojant kūno kultūrą ir sportą;
12.19. vykdyti kitas su įstaigos tikslais susijusias veiklas.
13.  Pagal Lietuvos Respublikos ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių įstaigos veiklos rūšys yra šios:
13.1. mažmeninė prekyba, išskyrus variklinių transporto priemonių ir motociklų prekybą, kodas – 47;
13.2. poilsiautojų ir kita trumpalaikio apgyvendinimo veikla, kodas – 55;
13.3. maitinimo ir gėrimų teikimo veikla, kodas – 56;
13.4. leidybinė veikla, kodas – 58;
13.5. teisinė ir apskaitos veikla, kodas – 69;
13.6. pagrindinių buveinių veikla; konsultacinė valdymo veikla, kodas – 70;
13.7. reklama ir rinkos tyrimas, kodas – 73; 
13.8. kita profesinė, mokslinė ir techninė veikla, kodas – 74;
13.9. nuoma ir išperkamoji nuoma, kodas – 77;
13.10. įdarbinimo veikla, kodas – 78;
13.11. pastatų aptarnavimas ir kraštovaizdžio tvarkymas, kodas – 81;
13.12. administracinė veikla, įstaigų ir kitų verslo įmonių aptarnavimo veikla, kodas – 82;
13.13. kūrybinė, meninė ir pramogų organizavimo veikla, kodas – 90;
13.14. sportinė veikla, pramogų ir poilsio organizavimo veikla, kodas – 93;
13.15. kita asmenų aptarnavimo veikla, kodas – 96.
14.  Veikla, kuri yra licencijuojama arba kuria galima verstis nustatyta tvarka, įstaiga gali verstis tik gavusi atitinkamus leidimus. 
15. Įstaiga, įgyvendindama tikslus, atlieka šias funkcijas:
15.1. bendradarbiauja su savo veiklai įtakos turinčiais fiziniais ir juridiniais asmenimis;
15.2. plėtoja tarptautinius ryšius, dalyvauja miesto, šalies ir tarptautinėse veiklose ir projektuose;
15.3. stoja į ne pelno organizacijas (asociacijas), tarp jų ir tarptautines, dalyvauja jų veikloje;
15.4. teikia Lietuvos Respublikos ir užsienio fondams finansuotinas programas ir projektus;
15.5. teikia nemokamas ir mokamas paslaugas, kurių sąrašą ir mokamų paslaugų kainas (įkainius) nustato savivaldybės taryba; 
15.6. organizuoja seminarus, leidžia informacinę, reklaminę medžiagą, susijusią su įstaigos veikla;
15.7. skelbia informacinę medžiagą apie įstaigos teikiamas paslaugas;
15.8. įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka informuoja visuomenę apie įstaigos veiklą. 
16.  Įstaiga, įgyvendindama tikslus nuostatuose numatytose veiklos srityse, privalo:
16.1. vykdyti nuostatuose nurodytą veiklą;
16.2. teisės aktų nustatyta tvarka teikti Juridinių asmenų registro tvarkytojui duomenis apie šio registro objektus;
16.3. teikti savininkui tvirtinti teikiamų mokamų paslaugų įkainius;
16.4. lėšas, gautas už įstaigos teikiamas mokamas paslaugas, naudoti pagal įstaigos patvirtintą išlaidų sąmatą;
16.5. teikti savininkui ir kitoms įstatymų nustatytoms institucijoms įstaigos veiklos ir finansines ataskaitas;
16.6. teikti savininkui įstaigos strateginius veiklos planus;
16.7. vykdyti įsipareigojimus pagal sudarytas sutartis; 
16.8. garantuoti įstaigos finansinių ataskaitų teisingumą;
16.9. naudoti iš savivaldybės biudžeto gaunamas lėšas tik nuostatuose nurodytiems tikslams įgyvendinti ir pagal asignavimų valdytojų patvirtintas išlaidų sąmatas;
16.10. sudaryti sąlygas įstaigos darbuotojams kelti kvalifikaciją;
16.11. užtikrinti saugias darbuotojų darbo sąlygas, priešgaisrinę ir darbo saugą.

 

III SKYRIUS
SAVININKO TEISES IR PAREIGAS ĮGYVENDINANČIOS INSTITUCIJOS KOMPETENCIJA 


17.  Įgyvendindama savininko teises ir pareigas, savivaldybės taryba: 
17.1. tvirtina biudžetinės įstaigos nuostatus;
17.2. priima sprendimą dėl biudžetinės įstaigos buveinės pakeitimo;
17.3. priima sprendimą dėl biudžetinės įstaigos pertvarkymo, reorganizavimo ar likvidavimo;
17.4. priima sprendimą dėl biudžetinės įstaigos filialo steigimo ir jo veiklos nutraukimo;
17.5. skiria ir atleidžia likvidatorių arba sudaro likvidacinę komisiją ir nutraukia jos įgaliojimus;
17.6. sprendžia įstatymuose ir biudžetinės įstaigos nuostatuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.

 

IV SKYRIUS
ĮSTAIGOS VALDYMO ORGANAI IR JŲ KOMPETENCIJA


18. Įstaigai vadovauja direktorius. Įstaigos direktorių priima į pareigas konkurso būdu ir atleidžia arba atšaukia, taip pat įgyvendina kitas personalo valdymo funkcijas Palangos miesto savivaldybės meras teisės aktų nustatyta tvarka. Įstaigos direktorius apie jo atšaukimą iš pareigų rašytiniu pranešimu informuojamas ne vėliau kaip prieš 3 mėnesius. Įstaigos direktorius atšaukiamas Palangos miesto savivaldybės mero potvarkiu ir su juo nutraukiama sudaryta darbo sutartis.
19. Direktorius:
19.1. organizuoja įstaigos darbą, planuoja strategines įstaigos veiklos kryptis, kad būtų įgyvendinami įstaigos tikslai ir atliekamos nustatytos funkcijos, atsako už visą įstaigos veiklą;
19.2. tvirtina įstaigos struktūrą, darbuotojų pareigybių sąrašą, neviršydamas nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus, darbo planus;
19.3. tvirtina darbuotojų pareigybių aprašymus, Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka priima į darbą ir atleidžia įstaigos darbuotojus, skatina juos, fiksuoja darbo pareigų pažeidimus, atlieka kitas su darbo santykiais susijusias funkcijas;
19.4.  nustato įstaigos darbuotojų pareiginės algos pastoviąsias ir (ar) kintamąsias dalis, priemokas, premijas, materialines pašalpas ir kitas darbo apmokėjimo sąlygas, neviršydamas darbo užmokesčiui skirtų lėšų;
19.5. darbuotojų saugą ir sveikatą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka rūpinasi įstaigos darbuotojų saugių ir sveikų darbo sąlygų sudarymu, užtikrindamas jų įgyvendinimą;
19.6. teisės aktų nustatyta tvarka atstovauja įstaigai teismuose, valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose, taip pat bendradarbiaujant su kitais šalies ar užsienio fiziniais ir juridiniais asmenimis;
19.7. leidžia įsakymus jo kompetencijai priskirtais klausimais ir kitus įstaigos veiklą reglamentuojančius dokumentus, privalomus visiems įstaigos darbuotojams, kontroliuoja, kaip jie vykdomi;
19.8. pagal kompetenciją sudaro sutartis įstaigos tikslams įgyvendinti ir funkcijoms atlikti;
19.9. tvirtina įstaigos pajamų, išlaidų ir kitas sąmatas;
19.10. užtikrina racionalų ir taupų lėšų ir turto naudojimą, kad įstaigos finansiniai  įsipareigojimai neviršytų jo finansinių galimybių, veiksmingą įstaigos vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą; 
19.11. organizuoja biudžetinės įstaigos buhalterinę apskaitą pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą;
19.12. organizuoja, teikia veiklos ataskaitas, atsako už jų, strateginio veiklos plano ir jo įgyvendinimo ataskaitos parengimą, įstaigos duomenų ir dokumentų pateikimą Juridinių asmenų registrui, pranešimą savininkui apie įvykius, turinčius esminės reikšmės įstaigos veiklai, informacijos apie įstaigos veiklą pateikimą visuomenei, viešų pranešimų paskelbimą, kitus veiksmus, kurie yra direktoriui numatyti teisės aktuose ir nuostatuose;
19.13. kontroliuoja įstaigos veiklą, materialinių vertybių apskaitą, naudojimą, saugojimą ir nurašymą teisės aktų nustatyta tvarka;
19.14. kontroliuoja vykdomų viešųjų pirkimų procedūras, užtikrina tinkamą teisės aktų vykdymą;
19.15. užtikrina, kad įstaigos veikloje būtų laikomasi įstatymų, vykdomi Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai ir kiti teisės aktai, savivaldybės tarybos sprendimai;
19.16. atlieka kitas teisės aktuose ir pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas;
19.17. atsako už netinkamą pareigų vykdymą teisės aktų nustatyta tvarka.
20. Įstaigos direktoriui negalint eiti pareigų dėl ligos, komandiruotės, atostogų ar kitų svarbių priežasčių, jo funkcijas vykdo asmuo, kurio pareigybės aprašyme nurodytas šių funkcijų vykdymas.

 

V SKYRIUS 
DARBO SANTYKIAI IR APMOKĖJIMAS 


21. Direktoriaus ir darbuotojų darbo santykius, darbo apmokėjimą ir garantijas reglamentuoja Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų ir komisijos narių darbo apmokėjimo įstatymas, Lietuvos Respublikos darbo kodeksas ir kiti teisės aktai. 

 

VI SKYRIUS
TURTAS, LĖŠŲ ŠALTINIAI IR LĖŠŲ NAUDOJIMO TVARKA

22. Savininko perduotas ir įstaigos įgytas turtas nuosavybės teise priklauso savininkui, o įstaiga šį turtą valdo, naudoja ir disponuoja juo teisės aktų nustatyta tvarka.
23. Įstaigos lėšų šaltiniai gali būti:
23.1. valstybės biudžeto ir (arba) savivaldybės biudžeto asignavimai;
23.2. kitų valstybės ir savivaldybės pinigų fondų lėšos;
23.3. pajamos, gautos už mokamas paslaugas;
23.4. fizinių ir juridinių asmenų parama (labdara);
23.5. kitos teisėtai gautos lėšos.
24. Įstaiga gali dalyvauti tarptautinėse programose, projektuose ir gauti tarptautinių fondų finansavimą.
25. Įstaiga gali gauti valstybės ir savivaldybių biudžetų asignavimų, teisės aktų nustatyta tvarka dalyvaudama ministerijų, savivaldybės tarybos skelbiamuose konkursuose, finansuojamuose iš valstybės arba savivaldybės biudžetų.
26. Įstaiga privalo savivaldybės biudžeto ir specialiųjų programų gaunamas lėšas naudoti tik nuostatuose nurodytiems tikslams ir uždaviniams vykdyti.
27. Įstaigos išlaidas sudaro:
27.1. lėšos, skirtos darbuotojų užmokesčiui ir privalomojo valstybinio socialinio draudimo įmokoms;
27.2. patalpų išlaikymo išlaidos;
27.3. kitos išlaidos, susijusios su įstaigos veikla.

VII SKYRIUS
FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ


28. Direktorius ir buhalteris atsako už įstaigos buhalterinės apskaitos organizavimą ir tvarkymą.
29. Įstaiga teikia finansines ir biudžeto vykdymo ataskaitas teisės aktų nustatyta tvarka.
30. Įstaiga buhalterinę apskaitą tvarko, finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius sudaro Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
31. Įstaigos finansinė veikla kontroliuojama savininko ir kitų valstybinių institucijų, Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
32. Įstaigos vidaus auditas atliekamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymu ir kitais vidaus auditą reglamentuojančiais teisės aktais.
33. Įstaiga teisės aktų nustatyta tvarka vykdo vidaus finansų kontrolę. Išankstinę ir einamąją kontrolę vykdo įstaigos direktoriaus paskirti darbuotojai.

 

VIII SKYRIUS
ĮSTAIGOS PERTVARKYMAS, REORGANIZAVIMAS IR LIKVIDAVIMAS


34. Sprendimą pertvarkyti įstaigą priima savivaldybės taryba.
35. Direktorius apie priimtą sprendimą pertvarkyti įstaigą teisės aktų nustatyta tvarka ne vėliau kaip pirmą sprendimo viešo paskelbimo dieną turi pranešti Juridinių asmenų registrui, taip pat viešai paskelbti įstaigos interneto svetainėje ir pranešti visiems įstaigos kreditoriams raštu.
36. Nuo sprendimo pertvarkyti įstaigą priėmimo dienos įstaiga įgyja pertvarkomos biudžetinės įstaigos statusą.
37. Pertvarkymas laikomas baigtu ir įstaiga netenka pertvarkomos biudžetinės įstaigos statuso nuo juridinio asmens, kuris veiks po pertvarkymo, nuostatų įregistravimo Juridinių asmenų registre.
38. Įstaiga reorganizuojama Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse nustatytais jungimo ar skaidymo būdais. Įstaiga gali būti reorganizuojama arba dalyvauti reorganizavime tik tada, jei įstatymų nustatyta tvarka nėra įgijusi reorganizuojamos, reorganizavime dalyvaujančios ar likviduojamos biudžetinės įstaigos teisinio statuso.
39. Kai savivaldybės taryba priima sprendimą dėl sutikimo reorganizuoti įstaigą, reorganizavime dalyvaujančių biudžetinių įstaigų vadovai parengia įstaigos reorganizavimo sąlygų aprašą.
40. Įstaigos reorganizavimo sąlygų aprašas ne vėliau kaip pirmą viešo paskelbimo apie jų parengimą dieną turi būti pateiktas Juridinių asmenų registrui.
41. Sprendimas dėl įstaigos reorganizavimo gali būti priimtas tik praėjus 30 dienų nuo paskutinio viešo paskelbimo dienos arba viešo paskelbimo, kai apie įstaigos reorganizavimo sąlygų aprašo parengimą paskelbta vieną kartą ir apie įstaigos reorganizavimo sąlygų aprašo parengimą raštu pranešta visiems įstaigos kreditoriams, dienos.
42. Sprendimą dėl įstaigos reorganizavimo priima ir kartu tvirtina įstaigos reorganizavimo sąlygų aprašą bei po reorganizacijos veiksiančios įstaigos nuostatus kiekvienos reorganizuojamos ir reorganizavime dalyvaujančios biudžetinės įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija.
43. Sprendimo dėl įstaigos reorganizavimo priėmimą įrodantis dokumentas turi būti pateiktas Juridinių asmenų registrui.
44. Reorganizavimas laikomas baigtu, kai į Juridinių asmenų registrą įregistruojami po reorganizavimo sukurtos naujos biudžetinės įstaigos nuostatai ar įregistruojami tęsiančių veiklą biudžetinių įstaigų pakeisti nuostatai.
45. Reorganizuotos įstaigos veikla pasibaigia nuo jos išregistravimo iš Juridinių asmenų registro dienos.
46. Įstaiga gali būti likviduojama Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatytais juridinių asmenų likvidavimo pagrindais.
47. Sprendimą likviduoti įstaigą priėmusi savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija arba teismas privalo paskirti likvidatorių arba sudaryti likvidacinę komisiją.
48. Apie sprendimą likviduoti įstaigą turi būti viešai paskelbta įstaigos interneto svetainėje vieną kartą ir pranešta visiems kreditoriams raštu. 
49. Apie įstaigos likvidavimą pranešama Juridinių asmenų registrui teisės aktų nustatyta tvarka ne vėliau kaip pirmą viešo paskelbimo dieną. Nuo sprendimo likviduoti įstaigą priėmimo dienos ji įgyja likviduojamos biudžetinės įstaigos statusą, kurio netenka ją likvidavus ar įstatymų nustatytais atvejais atšaukus sprendimą ją likviduoti. 

 

IX SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS


50. Įstaiga teisės aktų nustatyta tvarka gali steigti filialus. 
51. Nuostatai tvirtinami, keičiami savivaldybės tarybos sprendimu. Pakeisti įstaigos nuostatai įsigalioja nuo jų įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos.
52. Vieši pranešimai skelbiami įstaigos interneto svetainėje.