Įstaigos veiklos sritys:

1. Teikti kokybiškas tarptautinius standartus atitinkančias viešąsias paslaugas, susijusias su kultūros, meno sklaida, ikimokykliniu ugdymu, vaikų ir suaugusiųjų neformaliuoju švietimu, kūno kultūros ir sporto plėtojimu;

2. Rengti ir platinti informaciją apie Palangos miesto investicinę aplinką, sėkmingas investicijas bei viešojo ir privataus sektoriaus bendradarbiavimo galimybes;

3. Rengti rinkodaros programas siekiant pristatyti Palangos miesto investicinę aplinką įvardijant investicines galimybes;

4. Teikti konsultacijas investuotojams, ieškantiems investicinių objektų Palangos mieste;

5. Organizuoti darnų kurorto teritorijų vystymą, formuoti urbanistinės plėtros viziją ir organizuoti nacionalinių ir regioninių plėtros koncepcijų bei strategijų įgyvendinimą Palangos mieste;

6. Propaguoti viešosios infrastruktūros valdymo darnaus vystymo principų laikymąsi, rengiant strateginius Palangos miesto savivaldybės teritorijos vystymo ir investicijų plėtros dokumentus siekiant užtikrinti efektyvią viešosios infrastruktūros administravimo sistemą;

7. Organizuoti teritorijų urbanistinės plėtros dokumentų rengimą (koncepcijas, programas) siekiant tolygios Palangos miesto plėtros, strateginių dokumentų rengimą (galimybių studijos, verslo/ investicijų planai), siekiant suformuoti palankią investicinę aplinką;

8. Teikti metodines ir konsultacines paslaugas smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams;

9. Sudaryti palankią aplinką investicijų pritraukimui ir verslo plėtrai;

10. Skatinti Palangos gyventojų verslumą bei įmonių konkurencingumą;

11. Skatinti vietos gyventojų domėjimąsi kultūra, tradicijomis ir paveldu;

12. Efektyviai įgyvendinti projektus ir pasinaudoti ES struktūrinių fondų ir kitų finansavimo priemonių finansine parama;

13. Skatinti gyventojus rūpintis savo sveikata ir puoselėti sveiką gyvenseną;

14. Rengti ir įgyvendinti kūno kultūros ir sporto plėtojimo, sveikos gyvensenos programas;

15. Organizuoti ir vykdyti vandens sporto renginius;

16. Padėti savivaldybės administracijai įgyvendinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės kūno kultūros ir sporto veiklos programą;

17. Didinti sportinės veiklos efektyvumą ir gerinti sporto veiklos įvaizdį;

18. Organizuoti gyventojų poilsį, plėtojant kūno kultūrą ir sportą;

19. Vykdyti kitas su įstaigos tikslais susijusias veiklas.