Įstaigos veiklos sritys:

1. teikti kokybiškas tarptautinius standartus atitinkančias viešąsias paslaugas, susijusias su kultūros, meno sklaida, ikimokykliniu ugdymu, vaikų ir suaugusiųjų neformaliuoju švietimu, kūno kultūros ir sporto plėtojimu;

2. rengti ir platinti informaciją apie Palangos miesto investicinę aplinką, sėkmingas investicijas bei viešojo ir privataus sektoriaus bendradarbiavimo galimybes;

3. rengti rinkodaros programas siekiant pristatyti Palangos miesto investicinę aplinką įvardijant investicines galimybes;

4. teikti konsultacijas investuotojams, ieškantiems investicinių objektų Palangos mieste;

5. organizuoti darnų kurorto teritorijų vystymą, formuoti urbanistinės plėtros viziją ir organizuoti nacionalinių ir regioninių plėtros koncepcijų bei strategijų įgyvendinimą Palangos mieste;

6. propaguoti viešosios infrastruktūros valdymo darnaus vystymo principų laikymąsi, rengiant strateginius Palangos miesto savivaldybės teritorijos vystymo ir investicijų plėtros dokumentus siekiant užtikrinti efektyvią viešosios infrastruktūros administravimo sistemą;

7. organizuoti teritorijų urbanistinės plėtros dokumentų rengimą (koncepcijas, programas) siekiant tolygios Palangos miesto plėtros, strateginių dokumentų rengimą (galimybių studijos, verslo/ investicijų planai), siekiant suformuoti palankią investicinę aplinką;

8. teikti metodines ir konsultacines paslaugas smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams;

9. sudaryti palankią aplinką investicijų pritraukimui ir verslo plėtrai;

10. skatinti Palangos gyventojų verslumą bei įmonių konkurencingumą;

11. skatinti vietos gyventojų domėjimąsi kultūra, tradicijomis ir paveldu;

12. efektyviai įgyvendinti projektus ir pasinaudoti ES struktūrinių fondų ir kitų finansavimo priemonių finansine parama;

13. skatinti gyventojus rūpintis savo sveikata ir puoselėti sveiką gyvenseną;

14. rengti ir įgyvendinti kūno kultūros ir sporto plėtojimo, sveikos gyvensenos programas;

15. organizuoti ir vykdyti vandens sporto renginius;

16. padėti savivaldybės administracijai įgyvendinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės kūno kultūros ir sporto veiklos programą;

17. didinti sportinės veiklos efektyvumą ir gerinti sporto veiklos įvaizdį;

18. organizuoti gyventojų poilsį, plėtojant kūno kultūrą ir sportą;

19. vykdyti kitas su įstaigos tikslais susijusias veiklas.